K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A                                                                                                           

 

X Festiwal Zespołów Folklorystycznych -  Z przytupem 2017

      zgłoszenie ważne tylko po wypełnieniu drukowanymi literami wszystkich pozycji!

 

KATEGORIA:  …………………………………………………………………...........

  1. Nazwa zespołu    ……………………….......................................................
  2. Grupa istnieje lat  …………   /  reprezentuje region …………………………………………………………………………….........
  3. Dane kontaktowe zgłaszającego:  

imię i nazwisko ……………………………………………………………..........   

dokładny adres ……………………………………………………………...........

telefon  …………………………….......  e-mail  ………………………..............

  1. Instytucja delegująca -  dane do faktury 

Nazwa     …………...…………………………………………………….............

Adres   ……………………………………………………………………............

 

telefon…………………………………   e-mail  …………………………..........

 

NIP ……………………………………………………………….........................

  1. Informacje o repertuarze: (rodzaje pieśni, utworów muzycznych, szerszy opis tańców, suit tanecznych itp.)   

-  prosimy o dokładny i czytelny opis programu                            

………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………..........

  1. Ilość osób występujących  (+osoby towarzyszące)        …………      (+ ………..)
  2. Dotychczasowe osiągnięcia /krótka historia zespołu

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………….........

 

  1. Potrzeby techniczne …………………………………………………............

 

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu festiwalu i akceptuję jego treść.

  

 

 

 

 

    

pieczęć instytucji delegującej                   data i podpis osoby reprezentującej zespół