Regulamin  Festiwalu Folklorystycznego "Z przytupem 2017"

Zakrzewo 17-18.06.2017

1. Organizatorem Festiwalu Folklorystycznego "Z przytupem 2017" jest DOM POLSKI – ZAKRZEWSKI DOM KULTURY w Zakrzewie oraz Stowarzyszenie STREFA KULTURY w Zakrzewie.(Pólnocna Wielkopolska/Powiat Złotowski)

2. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

3. Do udziału w festiwalu zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły folklorystyczne (maksymalnie, łącznie 30 osób), prezentujące folklor opracowany lub folklor własnego regionu, działające w szkołach, ośrodkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych.

4. Koszt dojazdu do Zakrzewa zespoły pokrywają we własnym zakresie.

5. Opłata akredytacyjna wynosi 10,-zł od każdego uczestnika.

6. Organizatorzy udzielają gościny:

  • Zespołom , których odległość do Zakrzewa przekracza 200km - od piątku 16 czerwca 2017r. najpóźniej do poniedziałku 19 czerwca 2017r. do godzin dopołudniowych, 
  • Zespołom, ktorych odległość do Zakrzewa nie przekracza 200km - od soboty 17 czerwca 2017r.   do niedzieli 18 czerwca 2017r.
  • Dokładne daty oraz godziny przyjazdu i wyjazdu Zespołu określają organizatorzy wraz z jego kierownikiem.

7. Zainteresowany Zespół, nie później niż do 1 maja 2017r., przesyła drogą elektroniczną (skan) lub pocztową kartę zgłoszenia oraz 3 wysokiej jakości odbitki fotograficzne (drogą elektroniczną zapisanych jako pliki *.jpg);

8. Przesłanie formularza zgłoszenia wraz z załącznikiem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. O zakwalifikowaniu zespołu decyduje Rada Festiwalu. Wybrane zespoły zostaną powiadomione o przyjęciu na festiwal.

9. Zespół zakwalifikowany do uczestnictwa w festiwalu zobowiązany jest do przygotowania programu: dwóch różnych programów 20 minutowych oraz prezentacji zespołu podczas korowodu ulicami miejscowości.

10. Prezentacje festiwalowe mogą być rejestrowane przez radio i telewizję. Zespoły nie otrzymują z tego tytułu żadnych honorariów oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez Festiwal.

11. Na czas pobytu organizatorzy i współorganizatorzy zapewniają:
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • sprzęt nagłaśniający. Nagrania dobrej jakości powinny być dostarczone na 15 min. przed rozpoczęciem występu na następujących nośnikach: płyta CD, MP3, pendrive,  Nagrania należy dostarczyć do akustyka.

12. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. 

13. W czasie pobytu Zespołu na festiwalu pełną odpowiedzialność za członków swojego zespołu ponosi kierownik grupy. Odpowiedzialność ta dotyczy w szczególności:

  • punktualności przy realizacji programu festiwalu;
  • przyjaznego odnoszenia się do członków innych zespołów i osób obsługujących festiwal;
  • w przypadku stwierdzenia zniszczeń dokonanych przez członka danego zespołu podczas jego pobytu na festiwalu - pokrycia kosztów zniszczeń.

14. Zgłoszenia zespołów należy wysłać na:

lub pocztą na adres:

  • Dom Polski - ZDK ul. Ks .B. Domańskiego 18,  77-424 Zakrzewo

15. Lista zespołów przyjętych zamieszczona będzie na stronie internetowej 

www.dompolskizakrzewo.pl

najpóźniej do dnia 15 maja 2017 roku.

16. Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zespołu wraz z programem oraz kolejnością występów na adres podany w zgłoszeniu.