Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, założone przez grupę pasjonatów działających w amatorskim ruchu artystycznym zostało wpisane do rejestru KRS 21 grudnia 2007 roku. Swą działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego.
 • Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
 • Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru.
 • Promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki.
 • Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym.

Stowarzyszenie - działając zgodnie z prawem, dąży do osiągnięcia nakreślonych celów poprzez realizację następujących zadań:

 • Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej.
 • Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Animowanie społecznej aktywności kulturalnej.
 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, jarmarków, imprez okolicznościowych i innych form kształcących.
 • Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności   społeczno – kulturalnej.
 • Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych.
 • Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w  szczególności z krajami Unii Europejskiej.
 • Współpraca z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i kościołami.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, imprez plenerowych, spektakli i koncertów.
 • Utworzenie banku informacji o aktywności społeczno-kulturalnej.
 • Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej.
 • Wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.
 • Wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno-kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności.
 • Samokształcenie członków stowarzyszenia.
 • Prowadzenie zespołów artystycznych.
 • Promocja społecznej aktywności kulturalnej.
 • Organizacja imprez kulturalnych.
 • Tworzenie, prowadzenie instytucji o charakterze społeczno- kulturalnym, klubów i fundacji.
 • Działalność w zakresie pomocy społecznej:
            - wspieranie aktywności osób starszych,
            - pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych,
            - wyrównywanie szans rodzin i osób indywidualnych.
 • Prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowych i/lub narkotykowych).
 • Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.